Podmienky používania webovej stránky

Táto stránka (spolu s dokumentmi, odkazujúcimi na ňu) vám popisuje podmienky používania, na ktoré môžete použiť našu webovú stránku, či už ako hosť alebo registrovaný používateľ. Prečítajte si pozorne tieto „Podmienky používania webových stránok“ skôr, ako začnete používať webovú stránku. Používaním našich webových stránok uvádzate, že súhlasíte s týmito podmienkami používania a že súhlasíte, že ich budete dodržiavať. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, prosím zdržte sa používania našej webovej stránky.

INFORMÁCIE O NÁS

Webová stránka je vo vlastníctve Transportero – Dalibor Znamenak

PRÍSTUP K NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Prístup na webovú stránku je povolený na dočasnom základe a pričom si vyhradzujeme právo stiahnuť alebo zmeniť službu, ktorú poskytujeme na webovej stránke bez upozornenia (pozri nižšie). Nebudeme niesť zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu naša stránka nie je k dispozícií kedykoľvek alebo počas akéhokoľvek obdobia.

Z času na čas môžeme obmedziť prístup registrovaným užívateľom k niektorým častiam webovej stránky alebo k celej webovej stránke.

Ak si vyberiete, alebo ak máte k dispozícií identifikačný kód užívateľa, heslo alebo akékoľvek iné informácie ako súčasť našich bezpečnostných postupov, musíte tieto informácie považovať za dôverné a nesmiete ich prezradiť žiadnej tretej strane. Máme právo kedykoľvek zakázať ľubovoľný užívateľský identifikačný kód alebo heslo, ktoré ste si vybrali alebo sme vám pridelili, ak ste podľa nášho názoru nedodržali ustanovenia týchto podmienok používania.

Pri používaní našej stránky musíte dodržiavať ustanovenia našich prijatých pravidiel používania.

Ste zodpovední za vykonanie všetkých potrebných opatrení, aby ste mali prístup na našu webovú stránku. Tiež ste zodpovední za to, že všetky osoby, ktoré pristupujú k našej webovej stránke prostredníctvom vášho internetového pripojenia, sú si vedomí týchto podmienok a že ich budú dodržiavať

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke a materiálov uverejnených na nej. Tieto diela sú chránené autorskými zákonmi a zmluvami po celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť si úryvky z každej stránky z našej webovej stránky pre vašu osobnú potrebu a môžete upozorniť ostatných v rámci vašej organizácie na materiál zverejnený na našej webovej stránke.

Nesmiete upravovať papierové ani digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré ste si vytlačili alebo prevzali akýmkoľvek spôsobom a nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, video alebo audio sekvencie ani žiadnu grafiku oddelene od akéhokoľvek sprievodného textu.

Náš status a status všetkých identifikovaných prispievateľov ako autorov materiálu na našej webovej stránke musí byť vždy potvrdený.

Nesmiete používať žiadnu časť materiálov našej webovej stránky na komerčné účely bez toho, aby ste získali licenciu od nás alebo od našich poskytovateľov licencií.

Ak vytlačíte, kopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť našej webovej stránky v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo na používanie webovej stránky bude okamžite ukončené a musíte, podľa nášho výberu vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vytvorili.

DÔVERYHODNOSŤ ZVEREJNENÝCH INFORMÁCIÍ

Komentár a iné materiály uverejnené na našej webovej stránke nie sú určené na to, aby obsahovali rady, na ktoré by sme sa mali spoľahnúť. Z tohto dôvodu sa vzdávame akejkoľvek zodpovednosti a zodpovednosti vyplývajúcej z akejkoľvek závislosti na takýchto materiáloch akýmkoľvek návštevníkom našej webovej stránky alebo ktokoľvek, kto môže byť informovaný o akomkoľvek jeho obsahu.

PRAVIDELNÉ ÚPRAVY WEBOVEJ STRÁNKY

Pravidelne aktualizujeme našu webovú stránku a obsah môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak vznikne potreba, môžeme pozastaviť prístup na našu webovú stránku alebo ju uzavrieť na neurčito. Akýkoľvek materiál na našej webovej stránke môže byť v danom čase zastaraný a nie sme povinní tento materiál aktualizovať.

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ

Materiál zobrazený na našej webovej stránke je poskytovaný bez akýchkoľvek garancií, podmienok alebo záruk, pokiaľ ide o jeho presnosť. Zákonom povolenom rozsahu, my, ostatní členovia našej skupiny spoločností a tretie strany, ktoré sú k nám pripojené, týmto výslovne vylučujú:

Všetky podmienky, záruky a iné podmienky, ktoré by inak mohli vyplývať zo zákona, spoločného práva alebo práva spravodlivosti.

Akákoľvek zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu spôsobenú užívateľom v súvislosti s našou webovou stránkou alebo v súvislosti s jej používaním, neschopnosťou používať alebo výsledkami požívania webovej stránky, s akýmikoľvek webovými stránkami, ktoré na ňu odkazujú a uverejnených materiálov, vrátane, bez obmedzenia akejkoľvek zodpovednosti za:

  • stratu príjmov alebo výnosov;
  • stratu ziskov alebo zmlúv;
  • stratu očakávaných úspor;
  • stratu údajov;
  • stratu priazne;
  • plytvaním času managmentu a kancelárskeho času; a

za akúkoľvek inú stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, vzniknutú a spôsobenú prečinom (vrátane nedbanlivosti), porušenia zmluvy alebo inak, aj keď je to predvídateľné, za predpokladu, že táto podmienka nebráni nárokom na stratu alebo poškodenie vášho hmotného majetku alebo akékoľvek iné nároky na priamu finančnú stratu, ktoré nie sú vylúčené žiadnou z kategórií uvedených vyššie.

Toto neovplyvňuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb vyplývajúce z našej nedbanlivosti, ani našu zodpovednosť za podvodné skreslené skutočnosti alebo skreslené skutočnosti základnej veci, ani inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov.

INFORMÁCIE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTEVÁCH  NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Spracovávame údaje o vás v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s takýmto spracovaním a zaručujete, že všetky údaje, ktoré ste poskytli sú presné.

TRANSAKCIE UZAVRETÉ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Zmluvy o dodaní tovaru alebo služieb alebo informácie vytvorené prostredníctvom našej webovej stránky alebo z dôvodu vašich návštev sa riadia našimi zmluvnými podmienkami.

VÍRUSY, HACKING A OSTATNÉ PORUŠENIA

Nesmiete zneužiť našu webovú stránku vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iných materiálov, ktoré sú škodlivé alebo technologicky škodlivé. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na naše stránky, na server, na ktorom sú naše stránky uložené, alebo na akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú na naše stránky. Nesmiete napadnúť naše stránky prostredníctvom útoku typu „kybernetický útok“ alebo útoku distribuovaného kybernetického útoku..

Porušením tohto ustanovenia páchate trestný čin podľa Zákona o Zneužívaní počítačov (Computer Misuse Act) z roku 1990. Každé takéto porušenie oznámime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme spolupracovať s týmito orgánmi tým, že im odovzdáme vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo na používanie našej webovej stránky bude okamžite prerušené.

Nebudeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú útokom typu „kybernetický útok“, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iný súkromný materiál kvôli používaniu našej webovej stránky alebo akéhokoľvek materiálu na sťahovanie zverejneného na nej alebo na akýchkoľvek webových stránkach odkazujúcich na ňu.

ODKAZOVANIE NA NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU

Môžete odkazovať na našu domovskú stránku za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny a nepoškodzuje našu dobrú povesť alebo ju nevyužijete, ale nesmiete vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu združovania, schválenia alebo potvrdenia z našej strany, ktoré neexistuje.

Nesmiete vytvoriť odkaz z webových stránok, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve. Naša webová stránka nesmie byť uvádzaná na žiadnej inej webovej stránke, ani nesmiete vytvoriť odkaz na inú časť našej webovej stránky, inú ako na domovskú stránku. Vyhradzujeme si právo odobrať povolenie na odkaz bez predchádzajúceho upozornenia.

Webové stránky, z ktorých odkazujete, musia byť vo všetkých ohľadoch v súlade s normami obsahu stanovenými v našich pravidlách pre prijateľné používanie, Ak chcete použiť iný materiál na našej webovej stránke než ten, ktorý je uvedený vyššie, pošlite nám svoju žiadosť pomocou našich obvyklých metód kontaktu.

ODKAZOVANIE  Z NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

Ak naša webová stránka obsahuje prepojenia na iné webové stránky a zdroje poskytované tretími stranami, tieto odkazy sú poskytované iba pre vaše informácie. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ne, ani za stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť pri ich používaní.

JURISDIKCIA A PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY

Anglický súd bude mať výlučnú právomoc na akýkoľvek nárok vyplývajúci z návštevy našej webovej stránky alebo súvisiacich s jej návštevou, hoci si ponecháme právo podať žalobu proti vám za porušenie týchto podmienok vo vašej krajine pobytu alebo v akejkoľvek inej príslušnej krajine.

Tieto podmienky používania a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s nimi alebo ich predmetom alebo formáciou (vrátane mimo zmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým a waleským zákonom.

OBMENY

 

Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek upraviť zmenou tejto webovej stránky. Od vás sa očakáva, že túto stránku z času na čas skontrolujete, aby ste zaznamenali akékoľvek zmeny, ktoré sme vykonali, pretože sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia obsiahnuté v týchto podmienkach používania môžu byť tiež nahradené ustanoveniami alebo oznámeniami uverejnenými inde na našej webovej stránke.

VAŠE PRIPOMIENKY

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa materiálu, ktorý sa objaví na tejto webovej stránke, kontaktujte nás pomocou našich bežných kontaktných metód.