Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti                

Transportero – Dalibor Znamenak neposkytuje žiadnu záruku, že táto webová stránka bude spĺňať Vaše požiadavky, že bude uspokojivej kvality, že bude vhodná na daný účel, že nebude porušovať práva tretích osôb, že bude kompatibilná so všetkými systémami, že bude bezpečná a všetky poskytnuté údaje budú presné. Negarantujeme žiadnu záruku žiadnych konkrétnych výsledkov z použitia tejto webovej stránky.

Žiadna časť tejto webovej stránky, nie je určená na vytvorenie poradenstva a nemali by ste sa spoliehať na obsah tejto webovej stránky pri vykonaní akýchkoľvek rozhodnutí alebo prijímať akéhokoľvek konania všetkého druhu.

Žiadna časť tejto webovej stránky nepredstavuje zmluvnú ponuku schopnú na prijatie. Žiadne produkty a/alebo služby predávané prostredníctvom tejto webovej stránky a výrobok a/alebo detaily služby sú poskytované len na informačné účely.

Vynakladáme maximálne možné úsilie, aby sme zabezpečili, že všetky grafické znázornenia produktov a/alebo popisy služieb dostupných z www.transportero.sk  zodpovedali skutočným výrobkom a/alebo službám, Transportero – Dalibor Znamenak  nie je zodpovedný za akékoľvek zmeny od týchto popisov.

Transportero – Dalibor Znamenak nepredstavuje ani nezaručuje, že tieto výrobky a/alebo služby budú k dispozícii od nás alebo v našich priestoroch. Z tohto dôvodu nás prosím kontaktujte pred návštevou a informujte sa o dostupnosti všetkých tovarov a/alebo služieb. Každý takýto dopyt nezakladá žiadne výslovné alebo predpokladané záruky, že výrobky a/alebo služby, ktoré tvoria predmet dopytu budú k dispozícií po príchode do našich priestorov.

Všetky informácie o cenách na webovej stránke sú pravdivé v čase, kedy je on-line. Transportero – Dalibor Znamenak si vyhradzuje právo na zmenu cien a úpravy alebo odstránenie akejkoľvek zvláštnej ponuky podľa potreby. Všetky informácie o cenách sú prehľadné a aktualizované.